مقالات دومین همایش دوسالانه سعدی پژوهی در قالب یک اثر

۱۴:۳۰ - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰


تهران- ایرنا- از اخلاق و آداب زندگی از دیدگاه استاد بزرگ سخن سعدی شیرازی تا دلیل نام‌گذاری اول اردیبهشت ماه به نام سعدی از جمله موضوعاتی است که در کتاب «مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه سعدی پژوهشی» مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.


گفتن این که سعدی شاعر بی‌نظیری است و یکی از سه غزل سرای بزرگ تاریخ شعر فارسی است شکی نیست و البته شهرت شاعر در سروده هایش، غزلیات عاشقانه اوست، عشق او در حقیقت اخلاق و تقواست. البته بهره وری از ذخیره های معنوی و تجربه های علمی چنین همایش ها و نشست های علمی فراتر از آن است که به شرح آید و یا در قلم گنجد که افکار عالی انسانی وسعت نظر جهانی است. (از مقدمه اثر)

کتاب مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه سعدی پژوهشی با زیر عنوان «اول اردیبهشت ماه جلالی» به تازگی به بازار کتاب عرضه شده است.

این کتاب در چهار فصل به شرح زیر تدوین شده است؛ فصل اول پیام های همایش، فصل دوم: مقالات، فصل سوم: ضمایم و فصل چهارم: مقالات پیشنهادی و تصاویر.

اخلاق و آداب زندگی از دیدگاه استاد بزرگ سخن سعدی شیرازی علیه رحمه، سعدی و پیوند میان فرهنگ ایرانی و اسلامی، دلیل نامگذاری اول اردیبهشت ماه به نام سعدی، انسان کامل یا کاملا انسان در پناه آموزه های سعدی، اخلاق آموزش در بیان آموزگار اخلاق سعدی علیه الرحمه، بررسی نقش سعدی در گسترش اخلاق و آموزه های دینی، بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر مغولان در آثار سعدی و نگرشی به عرفان سعدی مجموعه مقالاتی این همایش است که در فصل دوم کتاب آورده شده است.

در بخشی از این کتاب ذیل عنوان «شاخصه‌ها و ویژگی‌های تنبیه در آثار سعدی» آمده است:

تنبیه و مجازات را در آثار سعدی بیشتر می توان وابسته به دوران کودکی افراد دانست؛ به خصوص که اگر فرزندِ یک انسان بزرگ و دارای موقعیت خاصی باشد، تنبیه اهمیت ویژه ای می یابد؛ به عنوان مثال سعدی در حکایتی این موضوع را به تصویر کشیده است: «یکی از فضلای تعلیم ملک زاده ای همی کرد و ضرب بی محابا زدی و زجر بی قیاس کردی. باری، پسر از بی طاقتی شکایت پیش پدر برد و جماه از تن دردمند برداشت. پدر را دل به هم برآمد، استاد را بخواند و گفت: پسران آحاد رعیت را چندین جفا و توبیخ روا نمی داری که فرزند مرا، سبب چیست؟ گفت: سبب آن که سخن اندیشیده باید گفتن و حرکت پسندیده کردن همه خلق را علی العموم و پادشاهان را علی الخصوص، به موجب آن که بر دست و زبان ایشان هرچه رفته شود، هر آیینه به افواه گویند و قول و فعل عوام الناس را چندان اعتباری نیست.

رفیقانش یکی از صد ندانند

از اقلیمی به اقلیمی رسانند

اگر صد ناپسند آید ز درویش

وگر یک بذله گوید پادشاهی (ص.۶۸)

کتاب مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه سعدی پژوهشی «اول اردیبهشت ماه جلالی» به تازگی به کوشش مهدی حمایت خواه و از سوی انتشارت آیین احمد (ص) و در شمارگان ۱۰۰ نسخه با قیمت ۶۰۰۰۰ تومان به چاپ رسیده است. این همایش در اردیبهشت ماه سال ۹۶ و در دانشگاه جهرم برگزار شده بود